Fons GVC Gaesco Renda Fixa horitzó 2028 amb un 4,30% TAE

Descripció

UN FONS DE RENDA FIXA A VENCIMENT

El fons inverteix en una cartera de bons diversificada amb un venciment concret
i amb uns cupons definits i previsibles. Això permet realitzar una estimació de
la rendibilitat que obtindrà el partícip al final de l’horitzó temporal.

Característiques 
– Rendibilitat anual estimada:    4,30% TAE
– Període estratègia: 4 anys i 3 mesos

Perfil de risc CNMV: 2/7 

Període de subscripció i data de desemborsament:

Fi Període de Subscripció: 7 de desembre de 2023
Data de venciment de l’estratègia: 20 de març de 2028

Finestres de liquides sense comissió de reemborsament: Cada 6 mesos i Comissió de reemborsament: 3,00% fora de les finestres de liquides

Codi ISIN: ES0157641004

✔️ AVENTATGES
– Rendibilitat atractiva, el fons ofereix millors condicions que altres productes financers como els dipòsits, lletres del tresor…
– Fiscalitat avantatjosa, al venciment pots traspassar si ho desitges a altres fons sense pagar peatge fiscal
– Diversificació dels estalvis al tenir posicions en diferents emissors, geografies i sectors