Inverteix en Obligacions Audasa a 7 anys a partir del 5,63%

Categoria:

Descripció

GVC Gaesco té la condició d’Entitat Colocadora de l’Emissió d’Obligacions Fiscalment Bonificades AUDASA JUNY 2023 (Autopistes de l’Atlàntic Concessionària Espanyola S.A.). L’emissió compta amb la garantia d’ENA Infraestructures, S.A.O. qui, al seu torn, és propietat de Enaitinere, S.A.O.

Audasa gestiona la concessió administrativa de l’autopista de peatge de Ferrol a Tuy (frontera portuguesa). La concessió finalitza a l’agost de 2048.

Característiques de l’emissió
Obligacions fiscalment bonificades
– Import de l’emissió: 193.000.000€
– Petició mínima: 500€ (una obligació)
– Venciment: 7 anys (26 de juny de 2030)
– Tipus d’interès nominal (cupó): 4,40% anual (base 365)
– Liquidació interessos: El pagament d’interessos es realitzarà per anys vençuts, els dies 15 de desembre de cada any i fins a la data d’amortització (26 de juny de 2030)
Rendibilitat Financer – Fiscal (persona física subjecta a IRPF)

5,63% per a un tipus impositiu del 19%
5,66% per a un tipus impositiu del 21%
5,69% per a un tipus impositiu del 23%
5,76% per a un tipus impositiu del 27%
5,78% per a un tipus impositiu del 28%

Bonificacions fiscals
95% sobre les retencions a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de manera que els interessos bruts seran objecte d’una retenció en la font del 1,20%, però els obligacionistes subjectes amb caràcter general a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques podran deduir de la quota corresponent a aquest impost el 24% dels interessos bruts satisfets, amb el límit d’aquesta quota. Els obligacionistes subjectes passius de l’Impost de societats no suportaran retenció a compte en el moment de la percepció dels rendiments i podran deduir de la quota corresponent a aquest impost el 22,8% dels interessos bruts satisfets amb el límit d’aquesta quota.

Període de subscripció i data de desemborsament:

Inicio Període Subscripció : 22 de maig de 2023    9.00 hores
Fi Període Subscripció: 16 de juny 2023    12.00 hores
Data de Desemborsament: 26 de juny de 2023

Cotització: A.I.A.F. Mercat de Renda Fixa, a través de la plataforma de contractació electrònica SEND. Cotització en un termini no superior a un mes des de la data de desemborsament, és a dir, no més tard del 26 de juliol de 2023.

Prorrateig: una vegada tancat el període de subscripció dels valors, si les sol·licituds de subscripció fossin superiors a l’import de l’Emissió, es procedirà a efectuar un prorrateig dins dels tres dies hàbils següents.

Codi ISIN: ES0211839271
Garant: ENA Infraestructures (Grup Itínere)
Les ordres de subscripció tindran el caràcter d’irrevocables