Aquest text informa del tractament de dades que porta a terme Forcada Consultors, en l’exercici de les seves activitats de consultoria financera, donant compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD ) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és David Forcada i Rifà colegiat núm. 11841, de l’Il·lustre Col·legi d’AEconomistes de Barcelona, amb domicili professional a C/Empordà 18, 08570 de Torello -BCN-,  telèfon 933804133, adreça electrònica david@forcadaconsultors.com i lloc web www.forcadaconsultors.com

Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades?


Contacte.
Atenem les consultes de les persones que se’ns adrecen per mitjà del correu electrònic, dels formularis de contacte de la web o telefònicament. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que se’ns ha adreçat. No es conserven les dades d’aquestes persones excepte que s’estableixi una relació de prestació de servei.

Serveis als clients.
Registrem les dades identificatives dels clients i ells mateixos ens proporcionen dades addicionals (principalment dades d’ocupació, de circumstàncies socials, de formació, dades familiars, econòmiques i financeres), les necessàries per a oferir els serveis que ens demanen. Dels mateixos clients podem obtenir dades de terceres persones, que conservem i tractem en la mesura que sigui necessari per oferir els nostres serveis. En qualsevol cas destinem les dades únicament a aquesta finalitat. Queden registrades en els documents de les nostres actuacions i en els documents i sistemes informàtics de gestió administrativa i comptabilitat del despatx. Aquests tractaments s’efectuen en compliment de
relacions contractuals (art. 6.1.b RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD).


Gestió de les dades dels nostres proveïdors.
Tractem les dades de contacte i les dades fiscals dels proveïdors (persones físiques) de qui obtenim serveis o béns. Tractem només les dades necessàries per mantenir la relació comercial i destinem aquestes dades únicament a aquesta finalitat, en el context de les relacions contractuals i en compliment d’obligacions legals.


Informació de productes i serveis.
Amb l’autorització del client les seves dades de contacte s’utilitzen per enviar informació relacionada amb els nostres serveis o productes. Tractem aquestes dades en base al consentiment de la persona que rep les comunicacions (art. 6.1.a RGPD).


Usuaris de la nostra web.
El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web registren de manera automàtica les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet, entre altres l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que vista la web. Aquesta informació no s’associa directament amb persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística. La nostra web utilitza galetes (cookies) que permeten obtenir informació tècnica per facilitar-ne l’accessibilitat i un ús més eficient.

A qui es comuniquen les dades?
Com a criteri general únicament comuniquem dades dels nostres clients quan és necessari per al compliment dels encàrrecs rebuts. Comuniquem dades a òrgans judicials o a administracions públiques actuant en interès i representació dels clients. Amb el coneixement previ del client també es poden comunicar les seves dades a persones amb les que ell té relació de transcendència jurídica, i a altres professionals amb els que col·laborem en la prestació de serveis. En la facturació dels nostres serveis podem comunicar dades a entitats bancàries.
El nostre despatx obté els serveis de persones o empreses, per exemple informàtiques o d’assessoria, que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions han de tractar dades personals responsabilitat del despatx. Aquest accés no constitueix pròpiament una cessió de dades sinó un encàrrec de tractament (art. 4.8 RGPD), de manera que només poden tractar les dades per oferir-nos els seus serveis, sense poder-les destinar a altres finalitats. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i fem un seguiment de la seva actuació. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quant de temps conservem les dades?
Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.
En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, per exemple quan ens han autoritzat a enviar informació dels nostres serveis, les dades es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.


Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:


A accedir-hi. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. Dret a fer rectificar les dades inexactes.

A demanar-ne la supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

A la portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix l’interessat.

A oposar-se al tractament. En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que deixem de tractar les seves dades si li pot comportar un perjudici.

Com es poden exercir o defensar els drets?
Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant-nos una comunicació a la nostra adreça postal o bé enviant un correu electrònic a l’adreça indicada a l’encapçalament. Si una persona considera que no ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.